Algemene voorwaarden Country Living

Aanbetaling

Bij op maat gemaakte meubels wordt een aanbetaling van 50% gevraagd. Voor overige meubels vragen wij een aanbetaling van 25%. De aanbetaling dient bij de bestelling te worden voldaan.

Verzenden

Het bestelde artikel zal altijd door ons worden gecontroleerd voordat deze verzonden wordt. Country Living is niet aansprakelijk voor beschadigingen veroorzaakt door derden. Het risico van verzenden ligt bij de koper.

Voor verzenden binnen Nederland hanteren wij de volgende tarieven:
0-10 kg á € 6,75 pakket post normaal (€ 8,95 verzekerd & aangetekend)
10-30 kg á € 12,95 verzekerd & aangetekend (kleinere pakketten)

Bezorgen, Ophalen & Reserveren

Klein meubelen (zoals kleine klepbankjes, dekenkisten, sidetables, etc) met een max. afmeting van 120x60x50 cm en max 30 kg, kunnen voor een bedrag van circa €25 a €35,- bezorgd worden.
Grote meubels zwaarder dan 30 kg kunnen bezorgd worden. Dit gebeurt door een extern transportbedrijf. Deze berekent tussen de €35,- en €85,- transportkosten, afhankelijk van de afstand (kilometers).
Op aanvraag kunnen wij deze kosten voor u berekenen. Deze transportkosten dienen contant betaald te worden aan de chauffeur. Het resterende bedrag voor de meubelen mag, of contant betaald te worden aan de chauffeur, of vooraf (voor levering) overgemaakt te worden. Ophalen kan natuurlijk ook.

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Country Living zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Country Living worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Country Livingl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en onze website behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door onze webwinkel. Onze webwinkel is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt onze webwinkel dit mee binnen tien (10)werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro`s,inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie. Er wordt overgegaan tot levering van de goederen na het voldoen van het volledige factuurbedrag op het genoemde rekeningnummer dat tijdens het bestelproces verschijnt.
3.3 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces.
3.4 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren.

Artikel 4. Levering

4.1 De door Country Living opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u. Levering tot aan de voordeur op de begane grond.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grondvan enige overeenkomst aan Country Living verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Reclames, aansprakelijkheid en annuleringen.

6.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Country Living daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering,althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
6.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Country Living de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
6.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan Country Living te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en de eventuele plastic verzegeling op de verpakking niet is verbroken, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen. Brocante meubels, lampen en spiegels worden niet retour genomen. Deze brocante meubels zijn oude meubels. Ze zijn professioneel en met veel aandacht gerestyled.
Tevens kan kalk- of krijtverf van Country Living niet retour genomen worden.
Echter is Country Living niet aansprakelijk voor de natuurlijke werking van hout (ontstaan van kiertjes en scheurtjes in het hout en de lak).
Verlichting (lamp) wordt extra getest en Country Living is niet aansprakelijk voor een defect aan de lamp door een verkeerde aansluiting of gebruik van niet geschikte lampen.
6.4 Op onze producten wordt fabrieksgarantie gegeven overeenkomstig de voorwaarden van onze leverancier.
6.5 Vanaf het moment van aankoop bent u gehouden aan de algemene voorwaarden van Country Living. De bestelling van nieuw te bestellen meubels wordt direct bij onze toeleveranciers geplaatst en het gehele productieproces wordt meteen in werking gesteld. Elke wijziging daarna wordt beschouwd als een annulering van de oorspronkelijke bestelling.
6.6. Bij annulering van de overeenkomst door de afnemer is deze een schadevergoeding verschuldigd van 25% van het aankoopbedrag en er zal geen restitutie plaats vinden van de (eventuele) aanbetaling.
6.7. Het percentage bedraagt 25% indien de afnemer er al van in kennis is gesteld dat de (af)levering kan plaatsvinden.

Artikel 7. Bestellingen/communicatie

7.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Country Living, dan wel tussen Country Living en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Country Living, is Country Living niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Country Living.

Artikel 8. Overmacht

8.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Country Livingl ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden,zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Country Living gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 8.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Country Living kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de Wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 9. Diversen

9.1 Indien u aan Country Living schriftelijk opgave doet van een adres, is Country Living gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Country Living schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
9.2 Wanneer door Country Living gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht als nog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Country Living deze Voorwaarden soepel toepast.
9.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Country Living in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Country Living vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
9.4 Country Living is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
10.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland. Bij ophalen in de showroom (na afspraak) kan er contant afgerekend worden of vooraf betaald worden. Graag gepast bij contante betaling. Bij verzenden wordt er vooraf betaald. Voor speciaal op maat gemaakte meubels, dient er vooraf 50% aanbetaald te worden.
Door het gebruik van de internetsite van Country Living en/of het plaatsen van een bestelling via de webwinkel/telefonisch/via de mail of bij persoonlijk contact aanvaardt de klant bovenstaande algemene voorwaarden.

Gegevens voor betaling per bank:
T.n.v. Country Living
IBAN: NL60 ABNA 0491970773

Prijzen die vermeld staan op de site zijn allemaal inclusief B.T.W en exclusief verzendkosten.
Country Living is niet aansprakelijk voor typefouten in omschrijving of prijzen. De persoonlijke gegevens van klanten worden niet aan derden verstrekt.

Copyright

Niets van deze site (verkoop afbeeldingen en teksten) mogen zomaar worden overgenomen. Overname in welke vorm ook is niet toegestaan zonder toestemming van Country Living.